Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW – Zaproszenie

      Możliwość komentowania Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UTW – Zaproszenie została wyłączona

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim

Maków Podhalański, dnia 01.05.2022r.

Członkowie Stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Makowie Podhalańskim

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim serdecznie zaprasza na Walne ZebranieSprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 23. maja 2022r. (poniedziałek) w Makowie Podhalańskim, w Bibliotece Miejskiej, ul. 3-go Maja w Makowie Podhalańskim.

Miejsce: Biblioteka Miejska,ul. 3-go Maja w Makowie Podhalańskim

Termin: Godz.15.00 (I termin), godz. 15.15 (II termin).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021:
  1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego;
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego;
  1. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego oraz wniosku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2021;
  1. dyskusja;
  1. podjęcie uchwał.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
  • przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
  • dyskusja;
  • podjęcie uchwały.
 • Omówienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie planu działania Stowarzyszenia na rok 2022.
 • Dyskusja – wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad.

Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu –

15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

(§ 20 ust. 5 statutu).

Za Zarząd

Prezes  Małgorzata Barcik