Realizowane projekty

Zadanie Publiczne Realizowane przez Gminę Maków Podhalański w dziedzinie ,,UPOWSZECHNIANIE NAUKI, EDUKACJI,OŚWIATY I WYCHOWANIA.” 

Zadanie z obszaru działań na rzecz osób, które zakończyły
aktywność zawodową, polegające na prowadzeniu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 II 2014 do 30 XI 2014 r.
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego działania publicznego
Terminy realizacji 
poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
działanie w zakresie realizowanego działania publicznego
Działanie nr 1:
Wykład w 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Luty – październik 2014 Oferent
Działanie nr 2:
Wykład w Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Nowym Targu
Luty, marzec 2014 Oferent
Działanie nr 3:
Warsztaty 
komunikacji interpersonalnej
Kwiecień – czerwiec 2014 Oferent
Działanie nr 5:
Wyjazdy do teatru
Maj, wrzesień 2014 Oferent
Działanie nr 6:
Wyjazd edukacyjny Szlakiem
renesansu
Wrzesień 2014 Oferent
Działanie nr 7:
Promocja
Luty – listopad 2014 Oferent

 

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego.

Rezultaty twarde: 

 1. Liczba osób uczestniczacych w programie: 36 słuchaczy UTW oraz 23 członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Żarnówki i Wieprzca.
 2. Dwa wykłady krajozanwcze
 3. Wykłady psychologiczne dotyczące uzależnień – 3 wykłady
 4. Dwa wyjazdy na wykład do Podhalańskiej Państwowej Wyższej Zawodowej Szkoły w Nowym Targu
 5. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej realizowane w dwóch świetlicach na Terenie Gminy Maków Podhalański – każdy w wymiarze 2 godziny
 6. Dwa wyjazdy do teatru
 7. Wyjazd edukacyjny „Szlakami renesansu” – (2 – dniowy)
 8. 28 godzin lekcji języka angielskiego

Rezultaty miękkie: 

 1. Wzorost wiedzy uczestników projektu z różnych dziedzin
 2. Zwrost świadomości znaczenia edukacji w życiu
 3. Zainspirowanie seniorów do zwiększenia swej aktywności społeczno-kulturalnej
 4. Wzrost umiejętności porozumiewania się w języku angielskim
 5. Przełamanie poczucia bezradności, przywrócenie wiary we własne siły
 6. Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów, komulikowania się
 7. Wzrost zaufania we własne możliwości, podniesienie poziomu samooceny.

Realizacja projektu przyczyni się również do utrzymania, nawiązania i zaciśnienia więźi oraz kontaktów osobistych między mieszkańcai Gminy (mieszkańców Makowa Podhalańskiego i mieszkańców wsi).

 

Zadanie Publiczne Województwa Małopolskiego w Dziedzinie Kultury w 2014r.
pt. ,,MECENAT MAŁOPOLSKI,,. 

Zadanie publiczne ,, Najstarsze fotografie tatrzańskie i podhalańskie Walerego Rzewuskiego (1837-1888) w związku z odkryciem jego nieznanego zdjęcia górali zakopiańskich,,

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA
pn. Najstarsze fotografie tatrzańskie i podhalańskie Walerego Rzewuskiego 
(1837-1888) w związku z odkryciem jego nieznanego zdjęcia górali zakopiańskich z 1859 r.

 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 14 kwietnia do 30 listopada 2014 r.
L.p. Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania publicznego
Terminy realizacji 
poszczególnych działań
Zleceniobiorca lub inny podmiot odpowiedzialny za
działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. KWERENDY, GROMADZENIE MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH kwiecień – czerwiec 2014 r. Stowarzyszenie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Makowie
Podhalańskim
2. NAPISANIE OPRACOWANIA
NAUKOWEGO
czerwiec – październik 2014 r.
3. PRZYGOTOWANIE
DO DRUKU
październik 2014 r.
4. PREZENTACJE 
OPRACOWANIA
październik – listopad 2014 r.
5. PROMOCJA zadanie ciągłe

 

  Celem jest wzbogacenie wiedzy historycznej o działalności fotograficznej Walerego Rzewuskiego w Tatrach i na Podhalu na przełomie lat 50-tych i 60-tych XIX wieku, a także szczegółowa prezentacja nieznanej dotąd, najwcześnijszej fotografii górali zakopiańskich, wykonanej przez tego fotografa. 
Celem jest także dotarcie do istotnych dokumentów związanych z postacią Rzewuskiego, które najpewniej znajdują się w różnych archiwach, bibliotekach i muzeach, a następnie omówiennie ich i opublikowanie w planowanej monografii. 

 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego.

  Zadanie będzie realizowane w Krakowie i Makowie Podhalańskim, zaś materiały do opracowania będą zbierane w wielu muzeach, bibliotekach i archiwach w całej Polsce. 

 

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego.

    DZIAŁANIE NR 1: KWERENDY, GROMADZENIE MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH

I. Przeprowadzenie kwerend w wielu instytucjach m.in:

 1. Biblioteka i Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 2. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
 3. Muzeum Narodowe w Krakowie
 4. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
 5. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
 6. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 7. Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne
 8. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
 9. Archiwum Narodowe w Krakowie
 10. Archiwum Urzędu Miasta Krakowa
 11. Centralna Biblioteka Górska w Krakowie
 12. Biblioteka i Archiwum Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 13. Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 14. Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej w Witolda Henryka Paryskiego w Zakopanem
 15. Muzeum Tatranskeho narodneho parku

II. Przeprowadzenie kwerend w zbiorach kolekcjonerów prywatnych 

III. Wykonanie dokumentacji fotograficznej zdjęć, dokumentów i archiwaliów związanych z opracowywanym
tematem.
 

    DZIAŁANIE NR 2: NAPISANIE OPRACOWANIA NAUKOWEGO

Autorem monografii będzie Mirosław Mąka, etnolog, absolwent UJ, kolekcjoner literatury i starej ikonografii, dotyczacej Tatr i Podhala. Autor jest także podróżnikiem, alpinistą, znawcą kultur ludowych Andów, autorem artykułów i reportaży publikowanych w miesięczniku „Góry” (biogram w załączniku). Stowarzyszenie będzie oraganizatorem i realizatorem całości zadania, zwłaszcza procesu wydawniczego i organizatorem wystaw oraz promocji.

    DZIAŁANIE NR 3: PRZYGOTOWANIE DO DRUKU

W ramach projektu planowane jest przygotowanie wydawnictwa do druku (opracowanie graficzne i łamanie tekstów). Jego tytuł może zostać nieco zmieniony (skrócony) w stosunku do tytułu podanego na wstępie.

    DZIAŁANIE NR 4: PREZENTACJE OPRACOWANIA

W trakcie realizacji planuje się zorganizowanie 2 prezentacji opracowania: w Podgórskim Domu Fotografii w Krakowie oraz w Makowie Podhalańskim.
Zostaną zaproszone osoby związane z kultura Zakopanego i Podhala, a także miłośnicy starej fotografii. Powiadomione zostaną media lokalne i regionalne, przewiduje się konferencję prasową, tuż przed otwarciem prezentacji.
Zaproszone zostaną władze regionalne i lokalne.

    DZIAŁANIE NR 5: PROMOCJA

 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO 
z zakresu pomocy społecznej pt ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą,, w okresie od 1.06.2014r. do 31.12.2014r. 
przez Gminę Maków Podhalański ze środków finansowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014 r.
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania publicznego
Terminy realizacji 
poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Działanie nr 1
Warsztaty komunikacji interpersonalnej
czerwiec 2014 Oferent
Działanie nr 2
Wspólne zajęcia artystyczne (plastyczne, kulinarne, wokalne, literackie, z wizażu i mody)
Cały okres realizacji projektu Oferent
Działanie nr 3
Gry i zabawy umysłowe integrujące seniorów z dziećmi i młodzieżą
Cały okres realizacji projektu Oferent
Działanie nr 4
Spotkanie integracyjne dla osób starszych, młodzieży i dzieci – zajęcia rekreacyjno – sportowe
Cały okres realizacji projektu Oferent
Działanie nr 5 
Wspólne zajęcia komputerowe
Czerwiec 2014, Wrzesień 2014 – Grudzień 2014 Oferent
Działanie nr 6 
Język angielski dla dorosłych
Wrzesień 2014 – Listopad 2014 Oferent
Działanie nr 7 
Wyjazd do teatru, filharmonii, operetki lub muzeum
Czerwiec, Wrzesień, Paźdzernik 2014 Oferent
Działanie nr 8 
Inne działania – w tym działania promocyjne
Cały okres realizacji projektu Oferent

 

8. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

    Rezultaty twarde
 1. Liczba osób uczestniczacych w programie: 15 osób starszych (powyżej 50 roku życia), 5 dzieci i młodzieży

    Rezultaty miękkie

 1. Wzajemna nauka i wymiana doświadczeń
 2. Zagospodarowanie wolnego czasu uczestników
 3. Łamanie barier komunikacyjnych i przełamywanie stereotypów we wzajemnym postrzeganiu siebie
 4. Lepsze pozanie potrzeb i oczekiwań obu uczestniczących grup wiekowych
 5. Rozwijanie umiejętności: psychologicznych, literackich, muzycznych, kulinarnych, technicznych, logicznego myślenia
 6. Możliwość wyjścia z domu i przełamanie osamotnienia seniorów i młodzeży
 7. Integracja międzypokoleniowa przez zorganizowanie wspólnych imprez

 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO 
w dziedzinie ,,UPOWSZECHNIANIE NAUKI, EDUKACJI,OŚWIATY I WYCHOWANIA”w okresie od 1.01.2015 r.do 31.12.2015 r. 
przez Gminę Maków Podhalański. 

Zadanie z obszaru działań na rzecz osób, które zakończyły
aktywność zawodową, polegające na prowadzeniu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

 

    Działanie nr 1: Wykłady, warsztaty i zajęcia w UTW w Makowie Podhalańskim

 1. Planuje się trzy wykłady z cyklu „Bliżej świata”
 2. Wykład „Fizyka na co dzień”
 3. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej – „Co to jest stres i jak sobie z nim radzić”
 4. Zajęcia komputerowe

Wykłady, warsztaty i zajęcia zostaną przeprowadzne przez słuchaczy UTW.
    Działanie nr 2: Wykłady w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. 
Wyjazdy do Nowego Targu zostaną połączone z kąpielą w basenach geotermalnych w Szaflarach. 

Zaplanowano udział w trzech wykładach z różnych dziedzin wiedzy ( do wyboru z oferty wykładów dla UTW na rok akademicki 2014/15 2015/16);
Zaplanowano dwa wyjazdy do term w Szaflarach. 

    Działanie nr 3: Wyjazdy edukacyjno – kulturalne do teatru. 

W trakcie realizacji zadania planuje się zorganizowanie trzech wyjazdów do teatrów, opery, operetki, kina lub muzeum w Krakowie, Tarnowie lub Gliwicach. 

    Działanie nr 4: Wyjazd edukacyjny do Warszawy. 

Zaplanowano 2 dniowy wyjazd edukacyjny do Warszawy we wrześniu 2015 r.: – zaplanowano zwiedzanie miasta, zajęcia w Centrum Nauki Kopernik oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. 

    Działanie nr 5: Wyjazd na Festiwal Kultury Żydowskiej. 

Zaplanowano wyjazd do Krakowa na Festiwal Kultury Żydowskiej, podczas którego będzie można obejrzeć filmy, przedstawienia i wystawy, wziąć udział w warsztatach. 

    Działanie nr 6: Promocja. 

Zarówno projekt, jak i podmiot udzielający wsparcia będzie promowany w trakcie realizacji zadania. 

 1. Będą zamieszczane informacje o podejmowanych działaniach na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 2. Informacja o działaniach zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

 

9. Harmonogram.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.01.2015r. do 1.12.2015r.
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania publicznego
Terminy realizacji 
poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Działanie nr 1
Wykłady, warsztaty i zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
kwiecień – listopad 2015r. Oferent
Działanie nr 2
Wykłady w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu zostaną połączone z kąpielą w basenach geotermalnych w Szaflarach.
luty – listopad 2015r. Oferent
Działanie nr 3
Wyjazdy do teatru.
luty – listopad 2015r. Oferent
Działanie nr 4
Wyjazd edukacyjny do Warszawy.
Wrzesień 2015r. Oferent
Działanie nr 5 
Wyjazd na Festiwal Kultury Żydowskiej.
Czerwiec – lipiec 2015r. Oferent
Działanie nr 6 
Promocja
Luty – grudzień 2015r. Oferent

 

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

    Rezultaty twarde

 1. Liczba osób uczestniczacych w programie: co najmniej 40 mieszkańców Gminy Maków Podhalański, którzy zakończyli aktywność zawodową;
 2. Trzy wykłady krajoznawcze;
 3. Wykład „Fizyka na co dzień”;
 4. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej;
 5. Zajęcia komputerowe;
 6. Trzy wyjazdy na wykłady do Podhalańskiej Państwowej Wyższej Zawodowej Szkoły w Nowym Targu;
 7. Dwa wyjazdy do Term w Szaflarach;
 8. Trzy wyjazdy do teatru, muzeum, opery, operetki lub kina;
 9. Wyjazd edukacyjny do Warszawy;
 10. Wyjazd na Festiwal Kutury Żydowskiej;

    Rezultaty miękkie

 1. Wzrost wiedzy z różnych dziedzin,
 2. Wzrost świadomości znaczenia edukacji w życiu,
 3. Zainspirowanie seniorów do zwiększenia swej aktywności społeczno-kulturalnej,
 4. Wzrost zaufania we własne możliwości, podniesienie poziomu samooceny,

Reaizacja projektu przyczyni się również do utrzymania, nawiązania i zaciśnienia więzi oraz kontaktów osobistych między mieszkańcami Gminy.

 

Zarząd Stowarzyszenia UTW w Makowie Podhalańskim informuje, że rozpoczęły się działania w ramach projektu na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania” Gminy Maków Podhalański w 2016 roku polegające na prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

    Poszczególne działania:     Działanie nr 1: Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Planuje się:

 1. Dwa wykłady z cyklu „Bliżej świata’’.
 2. Wykład „Fizyka, na co dzień”,
 3. Wykład „Opieka na osobą przewlekle chorą w domu”,
 4. Wykład „Z historią za pan brat”
 5. Warsztaty z asertywności.

Wykłady, warsztaty i zajęcia zostaną przeprowadzne przez słuchaczy UTW.
    Działanie nr 2: Wykłady w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. 
Wyjazdy do Nowego Targu zostaną połączone z kąpielą w basenach geotermalnych w Szaflarach.
 

Zaplanowano udział w trzech wykładach z różnych dziedzin wiedzy ( do wyboru z oferty wykładów dla UTW na rok akademicki 2015/16 2016/17);
Zaplanowano trzy wyjazdy do term w Szaflarach. 

    Działanie nr 3: Wyjazdy edukacyjno – kulturalne do teatru. 

W trakcie realizacji zadania planuje się zorganizowanie trzech wyjazdów do teatrów, opery, operetki, kina lub muzeum w Krakowie, Tarnowie Bytomiu lub Bielsku Białej. 

    Działanie nr 4: Wyjazd edukacyjny na Wyżynę Lubelską i Roztocze 

Zaplanowano 3 dniowy wyjazd edukacyjny na Wyżynę Lubelską i Roztocze w czerwcu 2016 r.; – zaplanowano zwiedzanie Zamościa, Lublina, Zwierzyńca i Szczebrzeszyna oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

    Działanie nr 5: Wyjazd na Festiwal Kultury Żydowskiej. 

Zaplanowano wyjazd do Krakowa na Festiwal Kultury Żydowskiej, podczas którego będzie można obejrzeć filmy, przedstawienia i wystawy, wziąć udział w warsztatach i koncercie Szalom na Szerokiej.. 

    Działanie nr 6: Kurs języka rosyjskiego 

Zaplanowano 10 godzin języka rosyjskiego dla średnio zaawansowanych połączone ze słuchaniem i śpiewaniem poezji i pieśni rosyjskich (Bułat Okudżawa, Włodzimierz Wysocki i inni). 

    Działanie nr 7: Promocja 

Zarówno projekt, jak i podmiot udzielający wsparcia będzie promowany w trakcie realizacji zadania.
Będą zamieszczanie informacje o podejmowanych działaniach na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Informacja o działaniach zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

 

Harmonogram.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 maja 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania publicznego
Terminy realizacji 
poszczególnych działań
Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za
działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
Działanie nr 1
Wykłady i warsztaty w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
maj – grudzień 2016r. Oferent
Działanie nr 2
Wykłady w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Wyjazdy do Nowego Targu zostaną połączone z wizytą w basenach geotermalnych w Szaflarach
maj – grudzień 2016r. Oferent
Działanie nr 3
Wyjazdy do teatru, kina, operetki itp.
maj – grudzień 2016r. Oferent
Działanie nr 4
Wyjazd edukacyjny na Wyżynę Lubelską i Roztocze
Czerwiec 2016r. Oferent
Działanie nr 5 
Wyjazd na Festiwal Kultury Żydowskiej.
czerwiec – lipiec 2016. Oferent
Działanie nr 6 
Kurs języka rosyjskiego
maj – czerwiec 2016 Oferent
Działanie nr 7 
Promocja
maj – grudzień 2016 Oferent

 

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

    Rezultaty twarde

 1. Liczba osób uczestniczacych w programie: co najmniej 40 mieszkańców Gminy Maków Podhalański, którzy zakończyli aktywność zawodową;
 2. Dwa wykłady krajoznawcze;
 3. Wykład „Fizyka na co dzień”;
 4. Wykład „Z historią za pan brat”
 5. Wykład „Opieka nad osobą przewlekle chorą w domu”;
 6. Warsztaty z asertywności;
 7. Trzy wyjazdy na wykłady do Podhalańskiej Państwowej Wyższej Zawodowej Szkoły w Nowym Targu;
 8. Trzy wyjazdy do Term w Szaflarach;
 9. Trzy wyjazdy do teatru, muzeum, opery, operetki lub kina;
 10. Wyjazd edukacyjny na Wyżynę Lubelską i Roztocze;
 11. Wyjazd na Festiwal Kultury Żydowskiej;
 12. 10 godzin języka rosyjskiego połączone z nauką i śpiewaniem pieśni i poezji rosyjskiej.

    Rezultaty miękkie

 1. Wzrost świadomości znaczenia edukacji w życiu;
 2. Wzrost wiedzy z różnych dziedzin wiedzy uczestników projektu;
 3. Zainspirowanie seniorów do zwiększania swej aktywności społeczno-kulturalnej oraz fizycznej;
 4. Wzrost zaufania we własne możliwości, podniesienie poziomu samooceny;
 5. Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów i barier komunikacyjnych;
 6. Wzmocnienie i poprawa zdrowia;
 7. Wzrost umiejętności porozumiewania się w języku rosyjskim.

Realizacja projektu przyczyni się również do utrzymania i zacieśniania więzi oraz kontaktów osobistych między mieszkańcami Gminy

 

Zarząd Stowarzyszenia UTW w Makowie Podhalańskim informuje, że rozpoczęły się działania w ramach projektu na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania” Gminy Maków Podhalański od 1.01.2017  -31.12.2017 roku polegające na prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

     Działanie nr 1: Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 1. Wykład z cyklu „Bliżej świata’’.
 2. Wykład medyczny „Profilaktyka cukrzycy”
 3. Wykład literacki ” Nobliści polscy”
 4. Wykład medyczny „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych”
 5. Wykład „Fizyka na co dzień”
 6. Wykład „Objawienia fatimskie”
 7. Wykład „Z historią za pan brat”
 8. Warsztaty psychologiczne „Jak rozwiązywać konflikty”

Wykłady, warsztaty i zajęcia zostaną przeprowadzne przez słuchaczy UTW, oraz przez zaproszonych specjalistów.
    Działanie nr 2: Wykłady w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. 

Zaplanowano udział w trzech wykładach z różnych dziedzin wiedzy ( do wyboru z oferty wykładów dla UTW na rok akademicki 2016/17 2017/18);

 • 1 wyjazd na wykład inauguracyjny rok akademicki
 • 1 wyjazd na wykład do Nowego Targu połączony zostanie z wyjazdem do muzeów i zabytków na Podhalu ( Łopuszna, Dębno)
 • 1 wyjazd zostanie połączony z wyjazdem do term na Podhalu

    Działanie nr 3: Wyjazdy edukacyjno – kulturalne do teatru, opery, operetki, muzeum lub na koncert

W trakcie realizacji zadania planuje się zorganizowanie trzech wyjazdów do teatrów, opery, operetki, kina na koncert  lub muzeum w Krakowie lub Bielsku Białej. 

    Działanie nr 4: Wyjazd edukacyjny na Górę św. Anny, Wrocławia i Książa.

Zaplanowano 3 dniowy wyjazd edukacyjny na Górę św. Anny do Wrocławia i Zamku Książ w czerwcu 2017 r.; – zaplanowano poznanie zabytków, historii Wrocławia, Zamku Książ, poznanie zabytków i przyrody Góry św. Anny.

    Działanie nr 5: Wyjazd edukacyjny do Czorsztyna i Niedzicy.

Zaplanowano wyjazd do Czorsztyna i Niedzicy w celu poznania zabytków, historii i przyrody Pienin połączony z wykładem o ziołolecznictwie.

    Działanie nr 6: Wyjazd edukacyjny do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony

Zaplanowano wyjazd edukacyjny w celu poznania historii, kultury, atrakcji turystycznych miejscowości położonych na terenie Beskidów i Podgórza Karpackiego związanych z życiem JP II. 

  Działanie nr 7:  Kurs komputerowy

Zaplanowano kurs komputerowy w wymiarze 10 godzin.

    Działanie nr 8: Promocja 

Zarówno projekt, jak i podmiot udzielający wsparcia będzie promowany w trakcie realizacji zadania.
Będą zamieszczanie informacje o podejmowanych działaniach na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Informacja o działaniach zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia UTW w Makowie Podhalańskim informuje, że rozpoczęły się działania w ramach projektu na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania” Gminy Maków Podhalański od 1.01.2018  -31.12.2018 roku polegające na prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

     Działanie nr 1: Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Planuje się 5 wykładów i 1 warsztat psychologiczny w wymiarze po dwie godziny każdy:

 1. Wykład z cyklu „Bliżej świata’’.
 2. Wykład medyczny
 3. Wykład „Fizyka na co dzień”
 4. Wykład „Z historią za pan brat”
 5. Wykład krajoznawczy
 6. Warsztaty psychologiczne „Emocje i uczucia”

Wykłady, warsztaty i zajęcia zostaną przeprowadzne przez słuchaczy UTW.
    Działanie nr 2: Wykłady w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. 

Zaplanowano udział w dwóch wykładach z różnych dziedzin wiedzy ( do wyboru z oferty wykładów dla UTW na rok akademicki 2017/18 2018/19);

 • 1 wyjazd na wykład inauguracyjny rok akademicki
 • 1 wyjazd na wykład do Nowego Targu połączony zostanie z wyjazdem do Term na Podhalu

    Działanie nr 3: Wyjazdy edukacyjno – kulturalne do teatru, opery, operetki, muzeum lub na koncert

W trakcie realizacji zadania planuje się zorganizowanie jednego wyjazdu do teatrów, opery, operetki, kina na koncert  lub muzeum w Krakowie lub Bielsku Białej. 

    Działanie nr 4: Wyjazd edukacyjny „Szlakiem Architektury Drewnianej”

Zaplanowano wyjazd edukacyjny „Szlakiem Architektury Drewnianej”  w celu poznania zabytków ludowej kultury materialnej Podhala, Orawy i Podbabiogórza. Wyjazd połączony z wyjazdem do term na Podhalu (Chochołów, Szaflary lub Białka Tatrzańska)

    Działanie nr 5: Wyjazd edukacyjno-kulturalny do Cieszyna.

Zaplanowano wyjazd edukacyjno-kulturalny w celu poznania historii, kultury, atrakcji turystycznych Cieszyna. Wyjazd zostanie połączony z wyjazdem do teatru w Cieszynie. 

    Działanie nr 6: Wyjazd edukacyjny na Podlasie i na Litwę. 

Zaplanowano czterodniowy wyjazd edukacyjny na Podlasie i na Litwę – zaplanowano poznanie przyrody, zabytków, miejsc kultu religijnego Podlasia (m.in. zwiedzanie Białowieży i Grubarki) oraz Litwy (zwiedzanie Wilna i Trok).

  Działanie nr 7:  Warsztaty języka francuskiego

Zaplanowano warsztaty języka francuskiego połączone z poznaniem kultury francuskiej – w wymiarze 10 godzin

    Działanie nr 8: Promocja 

Zarówno projekt, jak i podmiot udzielający wsparcia będzie promowany w trakcie realizacji zadania.
Będą zamieszczanie informacje o podejmowanych działaniach na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Informacja o działaniach zostanie opublikowana w prasie lokalnej.